Όροι και Προϋποθέσεις διαγωνισμού The Whisky Beat x The Macallan.

Όροι και Προϋποθέσεις διαγωνισμού The Whisky Beat x The Macallan.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Session με την Brand Ambassador του The Macallan, Άννα Μεταξά»

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: To “The Whisky Beat” (https://thewhiskybeat.com- δημιουργίας και διαχείρισης του Μανώλη Μαθιουδάκη) (εφεξής ο «Διοργανώτής») σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA–COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Coca Cola 3E»), στο πλαίσιο προώθησης των προϊόντων υπό το εμπορικό σήμα “The Macallan” (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διεξαχθεί διαδικτυακά, μέσω της σελίδας που διατηρεί η Διοργανωτής στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram υπό το σύνδεσμο https://www.instagram.com/thewhiskybeat/ (εφεξής o «Λογαριασμός»). Για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού η Coca Cola 3E αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τη διάθεση του δώρου στους νικητές, μη έχουσα ουδεμία άλλη ανάμειξη και μη φέρουσα οιαδήποτε άλλη ευθύνη.

2. Σκοπός του Διαγωνισμού: Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κλήρωσης δέκα (10) νικητών, σε έκαστο των οποίων θα απονεμηθούν τα προβλεπόμενα στον όρο 9 κατωτέρω δώρα, σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα.

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι κάτοικοι Ελλάδας, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι «Συμμετέχοντες»).

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζόμενων: Στον Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι του Διοργανωτή και της Coca Cola 3E, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού.

5. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας του Διοργανωτή ή της Coca Cola 3E.

6. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 13/05/2020 , ώρα 16:00 έως και τις 16/05/2020, ώρα 16:00 (εφεξής η «Διάρκεια»).

7. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά την προορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
α) Επισκέπτεται το Λογαριασμό.
β) Απαντάει και στις τρεις ερωτήσεις που θα εμφανίζονται εκεί καθ’όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κάτω από την ειδική ανάρτηση (“story”) του Διαγωνισμού. Οι ερωτήσεις θα είναι πολλαπλής επιλογής και η απάντηση θα δίδεται με την επιλογή της απάντησης που έκαστος συμμετέχων επιθυμεί. Συγκεκριμένα στο Λογαριασμό θα αναρτηθούν τρεις ερωτήσεις την 13/05/2020, 14/05/2020 και 15/05/2020, μία ερώτηση ανά ημέρα. Σημειώνεται ότι προϋπόθεση της έγκυρης συμμετοχής στο Διαγωνισμό και συμμετοχής στην κλήρωση είναι η ορθή απάντηση και στις τρεις ως άνω ερωτήσεις. Αν ο αριθμός των σωστών απαντήσεων δεν επαρκεί για τη συμμετοχή στην κλήρωση τότε συμπεριλαμβάνονται στη κλήρωση όσοι έχουν 2 σωστές απαντήσεις από τις 2 διαδοχικές ημέρες. Στην περίπτωση που κανείς δεν έχει πάνω από μία σωστή απάντηση τότε η κλήρωση γίνεται ανάμεσα σε όσους απάντησαν σωστά οποιαδήποτε ερώτηση. Τέλος, αν ο αριθμός από τις μονές απαντήσεις δεν — είναι επαρκής, θα πραγματοποιηθεί τυχαία κλήρωση για την κάλυψη των λοιπών θέσεων.
i. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Η υποβολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.
ii. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής στο Διαγωνισμό υποβάλλοντας παραπάνω της μίας (1) απάντησης, σε κάθε ερώτηση, από τον ίδιο λογαριασμό τους στο Instagram, κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα διασφαλίσει ότι σε περίπτωση που Συμμετέχοντες υποβάλουν περισσότερες από μίας (1) απάντησης από τον ίδιο λογαριασμό τους στο Instagram, σε κάθε ερώτηση, θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση με μία (1) μοναδική εγγραφή ο καθένας, ανεξαρτήτως του αριθμού των απαντήσεων που έχουν υποβάλει κατά τα ανωτέρω, εφόσον έχει ληφθεί ορθή απάντηση και στις τρεις ερωτήσεις του Διαγωνισμού.
iii. Σε περίπτωση που καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι νικητής, που αναδείχθηκε από την κλήρωση, συμμετείχε στον διαγωνισμό μέσω πολλαπλών/εικονικών λογαριασμών (multiple/fake accounts), άρα και πολλαπλών συμμετοχών, ο νικητής αυτός θα απωλέσει το δικαίωμα απόδοσης του δώρου του καθώς θα έχει ενεργήσει κατά παράβαση των όρων του διαγωνισμού.
iv. Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
v. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού και τους παρόντες όρους.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:
i. Μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των συμμετοχών κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα και συγκεκριμένα στις 16/05/2020 θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού, η οποία θα αφορά στις έγκυρες συμμετοχές, βάσει του όρου 7 ανωτέρω και της παραγράφου υπό ii κατωτέρω. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Διοργανωτή επί της οδού Ταταούλων 20, Νέα Σμύρνη, Αθήνα. Από την ως άνω κλήρωση θα αναδειχθούν δέκα (10) συνολικά νικητές (εφεξής οι «Νικητές») και δέκα (10) αναπληρωματικοί νικητές.
ii. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών». Ως «Έγκυρη Συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
i. Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται υπό τον όρο 7 ανωτέρω και οι ερωτήσεις που έχουν υποβληθεί είναι ορθές
ii. Δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
iii. Δεν προσβάλλει τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και είναι σύμφωνη με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού και τους παρόντες όρους, και
iv. Έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 6 ανωτέρω.

9. Δώρα: Οι Νικητές θα κερδίσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε session που θα διεξαχθεί ψηφιακά με την Brand Ambassador του “The Macallan”, την Άννα Μεταξά, το οποίο θα αφορά σε γευσιγνωσία, εκπαίδευση στα προϊοντικά και γευστικά χαρακτηριστικά του The Macallan Double Cask 12 (εφεξής το «Δώρο»). Για τους σκοπούς του session θα αποσταλεί στους Νικητές από μία μικρή φιάλη (μινιατούρα) με το προϊόν The Macallan και ένα ποτήρι Macallan για να πραγματοποιήσουν τη γευσιγνωσία.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και τα Δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Τα δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής και με αιτία τον Διαγωνισμό.

10. Ενημέρωση για την Kατακύρωση – Απόδοση και Παραλαβή των Δώρων
i. Οι Νικητές του Διαγωνισμού που θα αναδειχθούν κατά τα ως άνω αναφερόμενα θα ενημερωθούν από τη Διoργανώτρια με σχετικό προσωπικό μήνυμα (inbox) στο προφίλ Instagram που έχουν χρησιμοποιήσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών, οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν εγγράφως την αποδοχή του Δώρου τους. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία των δύο (2) ημερών, εντός της οποίας οι Νικητές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την αποδοχή του Δώρου τους, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους Νικητές δεν επικοινωνήσει κατά τα ανωτέρω ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ή για κάποιο λόγο αποκλειστεί από το Διαγωνισμό, θα ειδοποιείται από το Διοργανωτή ο αντίστοιχος Αναπληρωματικός ο οποίος θα πρέπει επίσης, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών να αποδεχθεί το Δώρο. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή/και εάν αυτός αρνηθεί ή δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ή δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και στο χρόνο για τον οποίο θα έχει ενημερωθεί, τότε ο εν λόγω Νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να διεκδικήσει το Δώρο και αυτό θα κατακυρωθεί στον αναπληρωματικό. Αν οι ίδιες συνθήκες συντρέξουν και στο πρόσωπο του αναπληρωματικού, τότε ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την υποχρέωση διάθεσης του Δώρου. Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, χωρίς δηλαδή κάποιος από τους Νικητές ή/και κληρωθέντες και προσκαλούμενους σε αποδοχή του Δώρου Αναπληρωματικούς να αποδεχθεί το Δώρο του ή να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των εν λόγω προθεσμιών, χάνεται οριστικά κάθε δικαίωμα επί του Δώρου και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή ή/και της Coca Cola 3E. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τους νικητές ή αναπληρωματικούς , κατά περίπτωση, που θα έχουν αποδεχθεί το Δώρο τους, κατά τα ανωτέρω, αναφορικά με τις λεπτομέρειες του τρόπου και χρόνου αξιοποίησης του Δώρου. Ενδέχεται οι νικητές ή αναπληρωματικοί, κατά περίπτωση, να χρειαστεί να επιδείξουν Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία Νικητή, τόπος διαμονής στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής Δώρου.
ii. Οι Νικητές, ή κατά περίπτωση Αναπληρωματικοί, θα πρέπει να αξιοποιήσουν το δώρο τους κατά την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής για τα οποία θα έχουν ενημερωθεί από το Διοργανωτή. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του Δώρου, αναλαμβάνουν όπως ενημερώσουν το Διοργανωτή τουλάχιστον δύο ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του session. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του τρόπου και χρόνου αξιοποίησης του Δώρου, με σχετική προηγούμενη ενημέρωση των νικητών.
iii. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών που οφείλονται σε έλλειψη απάντησης. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών και αντίστοιχα των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου του Διοργανωτή ή τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό αυτής.

11. Ευθύνη:
i. Ο Διοργανωτής και η Coca Cola 3E δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν ο εκάστοτε Νικητής αδυνατεί, έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή έχει επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει και να αξιοποιήσει το Δώρο ή αν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει δεν είναι ορθά ή εάν ο λογαριασμός του στο Instagram έχει στο μεταξύ για οποιονδήποτε λόγο απενεργοποιηθεί ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι Νικητές χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας του Διοργανωτή ή/και της Coca Cola 3E, οι οποίες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούνται να διαχειριστούν το Δώρο κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια.
ii. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαριά αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτήν.
iii. Ο Διοργανωτής θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού Δώρων που προβλέπεται στον όρο 9 ανωτέρω. Εφ’όσον διατεθεί το σύνολο των Δώρων, ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των Νικητών του Διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
iv. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα και δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.
v. Τα σχόλια και οι απαντήσεις (εφεξής το «Υλικό») με τις οποίες θα λαμβάνουν μέρος οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία ή/και δικαιώματα τρίτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο, παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τις πολιτικές ή/και θρησκευτικές πεποιθήσεις ή περιεχόμενο που παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων (Ακατάλληλο Περιεχόμενο) απαγορεύεται απολύτως, και η οποιαδήποτε συμμετοχή περιλαμβάνει Ακατάλληλο Περιεχόμενο θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
vi. Οι Συμμετέχοντες ευθύνονται έναντι του Διοργανωτή ή/και της Coca Cola 3E για κάθε θετική ή αποθετική ζημία υποστούν καθώς και για οιαδήποτε έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών) κληθούν αυτές να καταβάλλουν συνεπεία του γεγονότος ότι το Υλικό (ή πάσης φύσεως περιεχόμενο) με το οποίο οι Συμμετέχοντες συμμετέχουν στο Διαγωνισμό αποτελεί Ακατάλληλο Περιεχόμενο ή παραβιάζει εν γένει τα όσα προβλέπονται στον όρο 11 viii. κατωτέρω.
vii. Οι Συμμετέχοντες που επισκέπτονται το Λογαριασμό και χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του και γενικότερα τις δυνατότητες που δίδει, δεν θα πρέπει να προσβάλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο Λογαριασμό χωρίς προειδοποίηση καθώς επίσης και να αναφέρουν το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
viii. Εντούτοις, παρόλο που ο Διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει και να λαμβάνει μέτρα για την προσήκουσα χρήση του Λογαριασμού, είναι δυνατό σε οιονδήποτε χρόνο να παρουσιάζεται σε αυτά γλώσσα ή εν γένει υλικό που μπορεί να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο Διοργανωτής δεν μπορεί να εγγυηθούν ότι οι Συμμετέχοντες δεν θα τοποθετήσουν υλικό στο Λογαριασμό, το οποίο μπορεί να κριθεί ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στο νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους. Εάν ο χρήστης του διαδικτύου θεωρεί ότι το υλικό που αναρτάται στο Λογαριασμό ή σε τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@thewhiskybeat.com προσδιορίζοντας επακριβώς το υλικό ή το τμήμα του υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.
ix. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η αξιοποίηση του δώρου προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του Λογαριασμού. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στην σελίδα που τηρεί στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram, καθώς είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση του session.
x. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης του Λογαριασμού παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
xi. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.
xii. Ο Διοργανωτής και / ή η Coca Cola 3E, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού ενδέχεται να κάνουν χρήση υπηρεσιών τρίτων. Ο Διοργανωτής και / ή η Coca Cola 3E δεν ευθύνονται για τυχόν κακή ή πλημμελή εκτέλεση των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν από τρίτους, για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν υποστεί οιοσδήποτε κάνει χρήση των Δώρων ή κατά την παροχή υπηρεσιών συνδεόμενων οπωσδήποτε με τα ανωτέρω Δώρα, ούτε υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα.
xiii. Διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και / ή η Coca Cola 3E πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του νικητή του Διαγωνισμού κατά την παραλαβή των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.
xiv. Οι νικητές οφείλουν να συμπεριφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης των Δώρων κατά τρόπο απολύτως κόσμιο και ευπρεπή, αντιλαμβανόμενοι πλήρως πως η συμπεριφορά τους σε αυτό αντανακλά αυτόματα στo προϊόν «The Macallan». Τυχόν κατανάλωση αλκοόλ στο πλαίσιο αξιοποίησης των Δώρων οφείλει να γίνεται υπεύθυνα.
xv. Η συμμετοχή των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνη του Διοργανωτή ή/και της Coca Cola 3E από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.
xvi. Τα Δώρα που θα αποδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή και / ή της Coca Cola 3E. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή και / ή της Coca Cola 3E περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτές. Τα δώρα είναι προσωποπαγή και μη μεταβιβάσιμα και δεν δύναται να αντικατασταθούν με χρήματα.
xvii. Ο Διοργανωτής ή/και η Coca Cola 3E δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.
xviii. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ειδικά όσον αφορά στα στοιχεία που συμπληρώνουν στη φόρμα συμμετοχής δεν παραβιάζονται κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων.

12. Προσωπικά Δεδομένα:
i. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
(1) των Συμμετεχόντων: Όνομα προφίλ στο Instagram
(2) των Νικητών: (α) όνομα προφίλ στο Instagram (β) ονοματεπώνυμο, (γ) αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (δ) ταχυδρομική διεύθυνση – για την αποστολή μινιατούρας/ ποτηριού και (ε)τυχόν άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που δύναται να υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από το Διοργανωτή προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των Νικητών για την παραλαβή των Δώρων.
Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού, αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
ii. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα είναι κατ’ αρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Διοργανωτή που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Coca Cola 3E, οι οποίοι ομοίως είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό του Διοργανωτή. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, ο Διοργανωτής ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών, όπως, ενδεικτικά, την brand ambassador του «The Macallan», εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό του Διοργανωτή και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές.
iii. Κατ’ εξαίρεση ο Διοργανωτής δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.
iv. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός του Ευρωπαϊκής Ένωσης.
v. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται εντός τριών (3) μηνών μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
vi. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης κατόπιν αιτήματός τους αφ’ενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφ’ετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφ’όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορήτοτητας και το δικαίωμα εναντίωσης της επεξεργασίας.
vii. Τέλος, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
viii. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στο Διοργανωτή, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@thewhiskybeat.com.…
ix. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται ο Διοργανωτής.

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων
Οι όροι του παρόντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα που διατηρεί ο Διοργανωτής υπό τη σύνδεσμο https://thewhiskybeat.com/ (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή/και να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και να τροποποιήσει οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της Διάρκειάς του και των Δώρων που παρέχονται στο πλαίσιο του. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω του Λογαριασμού και της Ιστοσελίδας με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Ο Διοργανωτής μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά του Διοργανωτή ή/και της Coca Cola 3E ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ματαίωσης.
14. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, (β) των όρων χρήσεως του Λογαριασμού και (γ) των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Instagram και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή και της Coca Cola 3E. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι ο Διοργανωτής και η Coca Cola 3E ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή και οιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης του Instagram.
15. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Διοργανωτή ή της Coca Cola 3E.
16. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται οργανώνεται ή συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το Instagram, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και το τελευταίο ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων για τον Διαγωνισμό.
17. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Μανώλης Μαθιουδάκης

Αιώνιος ταξιδευτής με προορισμό την ανακάλυψη του "νερού της ζωής". Μέσα από το The Whisky Beat μοιράζομαι τις σκέψεις, τις εικόνες και τις εμπειρίες που "κερδίζω" στη πορεία. Join me?